Giỏ hàng

Hướng dẫn lấy google calendarId

How to find your Google Calendar ID

 Đăng nhập tài khoản google và chọn phần Lịch

Chọn "Calendar" option/Cài đặt


 Nhìn kỹ có dấu 3 chấm, bấm vào đấy!


Chọn "Settings and sharing" / Cài đặt và chia sẻ

 Kéo xuống sẽ thấy "Calendar ID"

Facebook Youtube
backtotop hover